Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

 

Informujemy, że między Starostwem Powiatowym w Poznaniu a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze powiatu poznańskiego nasza placówka pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego.

Działalność WOKRO przewidziana jest do roku 2026. Celem działalności WOKRO jest kompleksowe wsparcie rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia,

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

1) prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

  1. a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  2. b) wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  3. c) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny;

3) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym – w przypadku gdy potrzeba ustalenia takich działań wynika z ustaleń;

4) zapewnianie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem ‒ jeżeli potrzeba tych usług wynika z kierunków i harmonogramu działań,

5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia, zwanego dalej „programem” – w przypadku gdy taka potrzeba wynika z kierunków i harmonogramu działań; w programie określa się: sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, w tym zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka;

6) organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie;

7) ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem;

8) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem;

9) ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny, zmian w programie;

10) zbieranie i upowszechnianie informacji o:

  1. a) usługach, dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,
  2. b) zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu

11) prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3. roku życia, dotyczących:

  1. a) prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,
  2. b) działalności prowadzonej przez ośrodek;

12) nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań, oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

 

Kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin i na podstawie dokumentacji:

  • pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub zagrożenie niepełnosprawnością;
  • potwierdzenia zameldowania/zamieszkania dziecka.

Zespół WOKRO po przeanalizowaniu informacji uzyskanych od rodziców, innych osób i placówek udzielających wsparcia dziecku oraz dokumentacji dziecka podejmuje decyzje co do dalszych kierunków działań i w razie stwierdzenia potrzeby organizuje odpowiednie formy wsparcia dziecka i jego rodziny.

 

Kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

teł/fax sekretariat: 618132469, 603 122709, 603122715

 

koordynator zespołów wczesnego wspomagania rozwoju tel. 502 410 917

poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.