Komunikacja alternatywna

Porozumiewanie się z drugą osobą to jedna z najważniejszych potrzeb w życiu każdego z nas. Ma na celu przekazywanie własnych pragnień, myśli, uczuć, a także odbiór informacji i komunikatów od innych.

Wielu naszych wychowanków, z różnych powodów nie jest w stanie swobodnie porozumiewać się, wykorzystując do tego mowę werbalną. Brak możliwości komunikowania się z innymi negatywnie wpływa na funkcjonowanie dziecka i jego przyszłość. Bark możliwości przekazania swoich myśli i potrzeb stawia dziecko w sytuacji ciągłego stresu i powoduje niekorzystne następstwa we wszystkich sferach rozwoju.

Dzieci o zaburzonym rozwoju mowy potrzebują wyjątkowej uwagi, wsparcia oraz odmiennych, alternatywnych lub wspomagających metod komunikacji. Powinny być one dostosowane do wieku, indywidualnych możliwości, predyspozycji i zainteresowań.

W naszym Ośrodku do komunikacji z uczniami z trudnościami wporozumiewaniu się stosujemy:

  • Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych makaton.pl

  • Symbole PCS

  • Komunikatory ( Go Talk)

  • Systemy gestów naturalnych

  • Książki komunikacyjne

  • Oprogramowanie do komunikacji wspomagającej i alternatywnej na tablety i komputery takie jak: Mówik, Koni

 Posiadamy programy komputerowe służący do tworzenia indywidualnych książek komunikacyjnych:

  • SymTab

  • Mówik Print

  • BoardMaker

Umożliwienie dzieciom niemówiącym alternatywnego lub wspomagającego sposobu porozumiewania się z innymi w sposób znaczący wpływa na ich rozwój, podnosi jakość życia, pomaga w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości. Pomaga także wyeliminować niepożądane zachowania, które często wynikają z trudności w komunikowaniu się.

Zespół do spraw komunikacji