Porozumiewanie się z drugą osobą ma na celu przekazywanie własnych potrzeb, myśli, pragnień i uczuć, a także odbiór informacji i komunikatów od innych. Wśród naszych wychowanków jest wiele osób, które z różnych powodów nie są w stanie swobodnie porozumiewać się, wykorzystując do tego mowę werbalną. Brak możliwości komunikowania się z innymi może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka oraz na jego przyszłość. Zaburzenia w sferze komunikacji powodują niekorzystne następstwa we wszystkich sferach rozwoju człowieka.

Dlatego dzieci o zaburzonym rozwoju mowy potrzebują wyjątkowej uwagi, wsparcia oraz odmiennych, alternatywnych lub wspomagających, dostosowanych do indywidualnych możliwości i predyspozycji, metod komunikacji.

W naszym Ośrodku do komunikacji z osobami z trudnościami w porozumiewaniu się  stosujemy Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. W Polsce metoda Makaton została opracowana w latach 2001-2005 przez dr Bogusławę B. Kaczmarek. www.makaton.pl

Na program składają się gesty– znaki manualne i/ lub symbole– znaki graficzne.  Mogą one być stosowane łącznie lub rozdzielnie.  Zawsze towarzyszy im mowa.

Wybór gestu czy symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości osoby korzystającej z metody. Gesty są wzmocnieniem komunikatu przekazywanego przez dziecko lub alternatywą, gdy umiejętności werbalne są całkowicie zaburzone. Symbole graficzne przeznaczone są dla tych, którzy nie mogą wykonać gestu. Swoje komunikaty przekazują wskazując na symbol. Posiadamy program komputerowy SymTab służący do tworzenia indywidualnych książek komunikacyjnych.

Umożliwienie dzieciom niemówiącym alternatywnego lub wspomagającego sposobu porozumiewania się z innymi, może w sposób znaczący wpłynąć na ich rozwój, podnieść jakość życia, pomóc w zrozumieniu otaczającej rzeczywistości a także wyeliminować niepożądane zachowania będące często następstwem trudności w komunikowaniu się.

Magdalena Grześkowiak