Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością


Informator ten powstał z myślą o rodzinach, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Jego
celem jest przekazanie jak największej liczby informacji dotyczących organizacji wczesnych oddziaływań terapeutycznych, edukacji dziecka z niepełnosprawnością na terenie Poznania i okolic, ale także wsparcia finansowego oferowanego przez państwo.
Nadrzędnym celem jest wskazanie miejsc, w których rodzice dzieci z niepełnosprawnością mogą szukać wsparcia, a także przedstawienie placówek edukacyjnych.

http://www.poznan.pl/mim/hc/news/informator-dla-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia-wznowienie,100910.html

W informatorze znajdziemy między innymi informacje o:
• Placówkach medycznych zajmujących się diagnozą dziecka
• Placówkach wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju
• Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
• Edukacji w przedszkolu i w szkole
• Organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) działających na rzecz osób z niepełnosprawnością
• Procedurach orzekania o niepełnosprawności
• Świadczeniach zabezpieczenia społecznego (Świadczenie pielęgnacyjne, Zasiłek pielęgnacyjny, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Świadczenia pieniężne zależne od dochodów)
• Wsparciu finansowym z pomocy społecznej
• Rehabilitacji społecznej (Dofinansowani do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, Dofinansowanie zapotrzebowania na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, Program Aktywny Samorząd)
• Możliwościach skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych
• Ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne powiatu poznańskiego

Zadania:
1.Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
2.Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w:
3.Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
4.Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Opiniowanie / orzekanie


Opiniowanie
Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

Orzekanie
Zespół Orzekający jest uprawniony do wystawienia następujących orzeczeń i opinii:
-orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
-orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
-orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim;
-opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole – dokument wydawany przez zespół orzekający.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla uczniów i wychowanków:
• niesłyszących i słabo słyszących
• niewidomych i słabo widzących (na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej)
• z autyzmem, zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnością ruchową
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi
• zagrożonych niedostosowaniem społecznym
• niedostosowanych społecznie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 40
tel.: + 48 61 8130-173, fax.: 61 8103-372
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Działania PPP w Luboniu: miasto Luboń, część gminy Dopiewo: Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo

PPP w Luboniu Filia w Buku
ul. Szarych Szeregów 8(budynek gimnazjum),64-320 Buk
tel. + 48 61 814 02 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejon działania:miasto i gmina Buk, część gminy Dopiewo: Skórzewo, Zakrzewo, Więckowice, Dąbrówka, Dąbrowa.

PPP w Luboniu Filia w Tarnowie Podgórnym
Adres: ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: 61 415 65 13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejon działania: gmina Tarnowo Podgórne, część gminy Rokietnica: Napachanie, Mrowino.

PPP w Luboniu Filia Suchy Las
Adres: ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
Tel.: 61 8116122, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
rejon działania: gmina Suchy Las, część gminy Rokietnica: Rokietnica

PPP w Luboniu Filia w Stęszewie
Adres: ul. Korczaka 2, 62-060 Stęszew
Tel.: + 48 61 8134-832
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejon działania:miasto i gmina Stęszew
Poradnia mieści się w budynku Przedszkola w Stęszewie. Wejście od strony nowego parkingu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie
ul. Jana Żupińskiego 2, 62-060 Puszczykowo
Tel.: +48 61 22 45 168
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
obejmuje swym zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo

PPP w Puszczykowie filia w Kórniku
ul. Błażejewska 63
62-035 Kórnik-Bnin
Tel.:61 8190495, 797523252
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
os. Kościuszkowców 4
62-020 Swarzędz
tel./fax (61) 817 49 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu, Filia w Czerwonaku.
ul. Poznańska 15 D/83
62-028 Koziegłowy
tel. (61) 812 14 54, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działa na terenie gminy Czerwonak.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu, Filia w Murowanej Goślinie.
ul. Mściszewska 103
62-095 Murowana Goślina
tel. (61) 812 36 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działa na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu,Filia w Pobiedziskach.
ul. Kazimierza Odnowiciela 16
62-010 Pobiedziska
tel. (61) 815 46 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działa na terenie miasta i gminy Pobiedziska.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu, Filia w Kostrzynie
ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
tel. (61) 818 98 19, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Działa na terenie miasta i gminy Kostrzyn

Szczegółowe informacje dotyczące pracy poszczególnych placówek znajdą Państwo na stronie:

http://poradnie.powiat.poznan.pl