Organizacja internatu
1. Internat zapewnia całodobową opiekę. W dniach nauki szkolnej internat zapewnia opiekę
w godzinach pozostających po zrealizowaniu przez wychowanków zajęć szkolnych. W dniach
wolnych od zajęć szkolnych w czasie roku szkolnego zapewnia opiekę całodobową.
2. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny.
3. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem
Dyrektora Ośrodka.
4. Arkusz organizacyjny internatu sporządza kierownik internatu i po akceptacji Dyrektora SOSW,
jest on przekazywany do 30. kwietnia do organu prowadzącego.
5. Wychowawcy internatu prowadzą dokumenty :
1) w formie elektronicznej : dzienniki zajęć wychowawczych
2) w formie papierowej : dziennik dyżurów nocnych, zeszyt raportów, zeszyt podawania
leków, zeszyt wyjazdów i przyjazdów, zeszyt kontaktów ze szkołą, w których odnotowują
liczbę wychowanków podczas dyżurów i ewentualne wydarzenia.

6. W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności
dydaktyczno - wychowawczej szkoły oraz zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju
fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, organizuje
wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego
życia:
1) wychowawcy grup realizują statutowe zadania Ośrodka, opracowując plany pracy zgodne
z programem wychowawczym i programem profilaktyki Ośrodka.
2) Na dobór grupy wpływa wiek wychowanka, możliwości psychofizyczne oraz poziom
dojrzałości psychofizycznej i społecznej oraz samoobsługa. Skład grupy ustala kierownik,
wychowawcy grup po konsultacji z psychologiem i pedagogiem.
3) Liczba uczniów w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale
odpowiedniego oddziału:
a) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
b) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym – nie więcej niż 4;
c) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej
niż 6;
d) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym – nie więcej niż 8;
e) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie
więcej niż 16;

f) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
o których mowa w pkt 1 i 4 – nie więcej niż 5.

8. W uzasadnionych przypadkach (ciężkie schorzenie, niepełnosprawności sprzężone) dopuszcza się
zatrudnienie pomocy wychowawcy w grupie, w skład której wchodzą wychowankowie
niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do klas
programowo wyższych.
9. Każda grupą wychowawczą opiekuje się dwóch wychowawców; wyznaczony przez kierownika
internatu wychowawca odpowiedzialny jest za opracowywanie i prowadzenie wymaganej
dokumentacji i realizacji planów – indywidualnych i grupowych.
10. Bieżącą działalnością grup wychowawczych Ośrodka kieruje kierownik internatu. 
11. Grupa wychowawcza Ośrodka zapewnia wychowankom higieniczne warunki nauki, spożywania
posiłków, zamieszkania i wypoczynku.
12. Wychowawcy internatu pracują, według planu dyżurów, który opracowuje kierownik internatu
w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
13. W godzinach nocnych 22 00 - 6 00 organizuje się w internacie pedagogiczne dyżury nocne.
14. W sobotę i niedzielę dyżur sprawuje dwóch wychowawców.
15. Dyżury nocne realizowane są zgodnie z obowiązująca „Procedurą opieki nocnej”.
16. Wychowankom internatu w uzasadnionych przypadkach mogą być podawane leki zlecone przez
lekarza specjalistę. Informacje prawne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców zawarte
są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Internatu.
17. Budynek Internatu SOSW im. J. Korczaka w Mosinie zlokalizowany jest w Mosinie, przy ulicy
Topolowej 2.


Zasady rekrutacji do Internatu Ośrodka
1. Wychowankiem Internatu może zostać osoba, która jest uczniem SOSW im. J. Korczaka w
Mosinie.
2. Wychowankami Ośrodka mogą być osoby do ukończenia 24 roku życia, jeżeli jest to niezbędne
z powodu kontynuowania nauki.
Przyjęcie do grupy wychowawczej następuje na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych
lub skierowania sądowego.
3. Wychowanek po raz pierwszy zgłasza się do grupy wychowawczej z rodzicem lub opiekunem.
4. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbycia rozmowy z kierownikiem Internatu lub
wychowawcą. W trakcie rozmowy podjęte zostaną ustalenia dotyczące: zdrowia wychowanka,
dojazdów do Ośrodka (samodzielnie lub pod opieką), niezbędnego wyposażenia, form
utrzymywania kontaktu z wychowawcą grupy, obowiązku naprawienia lub pokrycia kosztów
naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko.

5. Po przeprowadzonej rozmowie wychowanek zostaje przydzielony do grupy wychowawczej,
zapoznaje się z pomieszczeniami i zasadami współżycia w grupach wychowawczych.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu wychowanka do Internatu poprzedza miesięczny pobyt próbny.
ZASADY ZAKWATEROWANIA
1. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu po konsultacji
z wychowawcami grup, psychologiem i pedagogiem.
2. W przypadku przyjęcia wychowanka do internatu obowiązuje miesięczny okres adaptacyjny, po
którym dyrektor, po konsultacji z zespołem osób pracujących z dzieckiem podejmuje decyzję
o dalszym pobycie lub nie przyjęciu dziecka do internatu.
3. Zakwaterowania wychowanków w sypialniach dokonują wychowawcy grupy.
4. Przeniesienia wychowanka do innej sypialni może dokonać wychowawca grupy.
5. Przeniesienia wychowanka do innej grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu, po
uzgodnieniu z kadrą internatu oraz psychologiem i pedagogiem.


Cele i zadania internatu
1. Zapewnienie wychowankom warunków do nauki, rozwijania zainteresowań.
2. Zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankiem,
3. Zapewnienie optymalnych warunków zakwaterowania i wyżywienia,
4. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.
6. Upowszechnianie sportu i turystyki.
Pracownicy pedagogiczni
Do zadań wychowawcy grupy należy w szczególności :
1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2. Troszczenie się o harmonijny rozwój wychowanków.
3. Szanowanie godności wychowanka oraz chronienie go przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej.
4. Szanowanie myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych wychowanka.
5. Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań wychowanka.
6. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi, samorządności, turystyki, sportu i kultury
dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań wychowanka.
7. Troska (wspólnie z wychowankami) o porządek i estetykę pomieszczeń należących do grupy
i internatu.
8. Realizowanie zadań planu rocznego internatu. 
9. Współpracowanie ze szkołą i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu.
10. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wychowankowie internatu
Wychowanek ma prawo do :
1. Właściwie zorganizowanego nauczania , wychowania i opieki.
2. Rozwoju we własnym tempie.
3. Zwracania się do wszystkich pracowników ośrodka ze swoimi problemami i uzyskiwaniu pomocy
w ich rozwiązywaniu.
4. Szacunku i życzliwego traktowania.
5. Rozwijania zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań.
6. Opieki i pomocy przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej od wszystkich
pracowników Ośrodka.
7. Poszanowania własnej godności i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
8. Udziału w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem.
9. Ochrony zdrowia.
Wychowanek ma obowiązek : 
1. Sumiennie wywiązywać się z obowiązków szkolnych, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki
do nauki,
2. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Ośrodka, osobom starszym itp.
3. Przybywania do szkoły (internatu) w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek przed godziną 7.30.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest stawianie się w internacie do godz.10.00 
4. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, opiekować się młodszymi
i mniej sprawnymi, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwu,
zapobiegać plotkarstwu,
5. Szanować mienie społeczne internatu oraz kolegów i pracowników ośrodka i zwracać koszty
celowych zniszczeń.
6. Wychowanek ma obowiązek na prośbę wychowawcy pokazać zawartość torby i szaf w dniu
wyjazdu z internatu lub w innych uzasadnionych okolicznościach.
7. Przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach internatu.
8. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów
9. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru.
10. Dbać o kulturę języka.
11. Przestrzegać ciszę nocną od godz.22.00 do 6.00
12. Punktualnie wracać z wyjazdów do domu.
13. Przestrzegania rozkładu dnia w internacie, 
14. Podporządkować się decyzjom dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.


W internacie obowiązują zakazy:
1. Picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających,
narkotyków itp.) oraz posiadania w/w używek.
2. Niszczenia mienia internatu.
3. Używania siły fizycznej w stosunku do wychowanków, pracowników internatu.
4. Znęcania psychicznego nad innymi wychowankami.
5. Przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników.
6. Przebywanie poza terenem internatu bez zgody wychowawcy.
7. Przebywania w internacie w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych.
8. Używania telefonów komórkowych w sposób niezgodny z obowiązującą procedurą.

9. Wychowanek ma obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na własny
koszt. Termin realizacji naprawy szkody Kierownik ustala indywidualnie.
Wyróżnienia, nagrody i kary. 
Za wzorową i przykładną postawę, za szczególne osiągnięcia w nauce, za szczególne zaangażowanie
w zajęciach pozalekcyjnych - uczeń może być wyróżniony :
1. Pochwałą wychowawcy grupy, 
2. Pochwałą grupy internatowej wobec całego internatu, 
3. Pochwałą dyrektora internatu na apelu, 
4. Pochwałą dyrektora Ośrodka wobec wszystkich uczniów, 
5. Listem pochwalnym wystosowanym przez dyrekcję do rodziców, 
6. Nagrodą rzeczową, 
7. Całkowitym lub częściowym zwolnieniem z odpłatności indywidualnej za udział w imprezie lub
wycieczce. 


Za postępowanie niezgodne z Regulaminem Internatu wychowanek może być ukarany : 
1. Upomnieniem wychowawcy w indywidualnej rozmowie.
2. Upomnieniem wychowawcy wobec grupy.
3. Obniżeniem oceny zachowania.
4. Upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka w indywidualnej rozmowie.
5. Upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka na apelu wobec wszystkich uczniów.
6. Wstrzymaniem prawa do samodzielnych wyjazdów. 
7. Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu. 
8. Powiadomieniem policji. 
9. Zawieszeniem w prawach wychowanka internatu (na czas określony lub na stałe).

Zmiany w regulaminie od 01.09.2022 r