W roku 2000  przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mosinie została utworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla  uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i profilaktyczna w klasach PdP ma przede wszystkim na celu:
 • przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych
 • kształtowanie (na miarę możliwości) postaw osoby autonomicznej
 • przygotowanie do aktywnego i samodzielnego życia
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju
 • utrwalanie i poszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy, rozumiane jako:
  • nauka różnego rodzaju prac
  • kształtowanie właściwych postaw wobec pracy
  • przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy
  • przygotowanie do samodzielnej lub wspomaganej pracy na wolnym lub chronionym rynku pracy

Kształcenie uczniów opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno -Terapeutycznych, autorami których są zespoły wychowawców i nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem.

W szkole Przysposabiającej do Pracy młodzież może kontynuować naukę do ukończenia 24 roku życia.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy wyodrębnione są zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne, sportowe oraz zajęcia kształtujące kreatywność i rozwijające komunikowanie. W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą, szkoła zapewnia zajęcia przysposobienia do pracy w pracowniach szkolnych i poza szkołą.

Wykaz przedmiotów w klasach PdP w naszym Ośrodku:

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie
 • Wychowanie fizyczne
 • Zajęcia sportowe
 • Przysposobienie do pracy:
  • Ogrodnictwo
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Prace biurowe
  • Gospodarstwo domowe
  • Rękodzieło
  • Stolarstwo
  • Garncarstwo
  • Ceramika
  • Plecionkarstwo
  • Fryzjerstwo

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

to  zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno – kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne.
Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia kształtujące kreatywność

służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy. Zajęcia ukazują uczniom sposoby kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia uwrażliwiają uczniów poprzez muzykę i sztukę, a także pozwalają im wyrażać emocję przez prace plastyczne. Zajęcia ukazują uczniom wartościowe filmy, które uczą nas min. poczucia odpowiedzialności, szacunku do innych, tolerancji itp.

Zajęcia rozwijające komunikowanie

kształtują zdolności komunikacyjne, które są fundamentem porozumiewania się z innymi, a także z samym sobą. Jeśli sprawniej wyrażamy siebie, sygnalizujemy, pokazujemy, nazywamy swoje potrzeby, myśli, mamy szansę na pełniejszą integrację, zarówno z drugim człowiekiem, jak i grupą. Jest to sprawa szczególnie ważna dla ludzi, których otoczenie może postrzegać jako innych. Zajęcia rozwijające komunikowanie stanowią kompleksowy program kształcenia kompetencji komunikacyjnych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem nowatorskich metod pracy. Potrzeby uczniów niepełnosprawnych w zakresie rozwoju zdolności komunikacyjnych są zróżnicowane, dlatego też zakłada się podnoszenie kompetencji komunikacyjnych na różnych poziomach, m.in. poprawę sprawności werbalnej oraz niewerbalnej, samodzielności, nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, naukę nowych form komunikacji, rozwój umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej, udział w życiu społecznym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Ogrodnictwo

zajęcia ogrodnicze przygotowują uczniów do wykonywania prostych prac ogrodniczych związanych z pielęgnacją roślin w warunkach domowych oraz pielęgnacją trawników, roślin ozdobnych, drzew i krzewów  w ogrodach  należących do osób prywatnych oraz terenów zielonych znajdujących się w miejscach publicznych takich jak hotel.

Podczas zajęć ogrodniczych uczniowie uczą się wykonywania podstawowych czynności związanych z uprawą roślin, takich jak: grabienie, podlewanie rabat, klombów i kwietników, wysiewanie nasion sadzenie roślin, oraz odchwaszczanie trawnika oraz upraw warzyw i kwiatów.  Doskonalą także takie umiejętności uprawowe  roślin uprawianych w domu. Wykonują takie czynności jak podlewanie, czyszczenie liści, przesadzanie roślin, nawożenie. Opiekują się także zwierzętami domowymi, doskonaląc  karmienie, oczyszczanie  klatki, wymienianie  ściółki.

Ćwiczenia wykonywane  w ramach zajęć ogrodniczych obejmują także prace porządkowe: sprzątanie  terenu i usuwanie śmieci, grabienie  i pakowanie  liści w torby. Na rabatach  doskonalą umiejętności uprawowe takie jak: zabezpieczanie bylin przed zimą, ręczne odchwaszczanie upraw roślin, spulchnianie, podlewanie upraw roślin ozdobnych. Doskonalą  prawidłowe posługiwanie się drobnym sprzętem: sekatorem, grabiami, motyczką, spryskiwaczem, wężem ogrodniczym, konewką, uczą się bezpiecznej obsługi sprzętów mechanicznych takich  jak kosiarka elektryczna, odkurzacz do liści, podkaszarka.

Obsługa ruchu turystycznego

W 2007 roku wdrożony został program dla uczniów  Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do  Pracy  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym –Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i gospodarstwa agroturystycznego. Realizowana tematyka zajęć dostosowana jest do indywidualnych potrzeb edukacyjnych, podczas zajęć stosuje się także indywidualną jak i grupową formę pracy. Swoje umiejętności uczniowie doskonalą podczas zajęć praktycznych w obiektach hotelowych na terenie powiatu poznańskiego. Zajęcia przygotowują uczniów do wykonywania prostych prac pomocniczych w pionie noclegowym, gospodarczym hotelu,  w restauracji hotelowej lub w gospodarstwie agroturystycznym. Dzięki  uczestnictwu w ćwiczeniach praktycznych na terenie hotelu, uczniowie mogą zdobywać dalsze doświadczenie, które wcześniej nabywali na terenie internatu.

W części noclegowej uczniowie uczą się wykonywać czynności towarzyszące  przygotowaniu  pokoju dla gościa hotelowego: -uczą się prawidłowo dobierać i  zmieniać  bieliznę pościelową, wycierają  kurze, przygotowują łazienki  wymieniają ręczniki,  uzupełniają mydła, szampony oraz myją lustra. Układają  broszury zawierające informacje  hotelu oraz regionie w teczki hotelowe znajdujące się w każdym pokoju. Wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności  na zajęciach gastronomicznych odbywają  ćwiczenia praktyczne także w kuchni. W ramach zajęć hotelowych uczniowie regularnie organizują na terenie szkoły „Kawiarenkę Cztery Pory Roku”. Wykorzystując umiejętności  nabyte na zajęciach ogrodniczych wiosną oraz wczesną jesienią uczniowie pomagają w  pracach związanych z dbaniem o tereny zielone wokół hotelu.

Uczniowie podczas zajęć  poznają  także kulturę obsługi gościa hotelowego, zasady  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulamin obowiązujący w danym obiekcie hotelowym.  Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi  funkcjonowania hotelu i wybranymi pojęciami oraz poznają elementy etykiety hotelarskiej  W ramach zajęć zwiedzamy także inne hotele.

Bierzemy również udział w różnych konkursach i projektach na terenie Ośrodka. Podczas uroczystości szkolnych uczniowie przygotowują stoły z poczęstunkiem i doskonalą umiejętności kelnerskie.

Prace biurowe

uczniowie nabywają umiejętności wykonywania wielu przydatnych podczas pracy w biurze czynności. Między innymi korzystanie z komputerowych programów użytkowych do tworzenia różnorodnych pism użytkowych, tworzenie prezentacji multimedialnych, korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, przeglądarki internetowej, obsługa poczty e-mail, praca w chmurze.

Program zajęć obejmuje zakres działań zmierzających do nabycia umiejętności obsługi urządzeń biurowych (bindownicy, kserokopiarki, laminatora, gilotyny, niszczarki, telefonu komórkowego, kalkulatora), korzystanie z książki telefonicznej, ogłoszeń w prasie, informatorów, słowników i innych wydawnictw encyklopedycznych w podstawowym zakresie, a także umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami do pracy w biurze w sposób prawidłowy i bezpieczny.

Ponadto uczniowie uczą się:

 • segregowania materiałów wg wskazanego klucza
 • używania dziurkacza, zszywacza
 • umieszczania materiałów w segregatorze
 • korzystania z markerów do zaznaczania wybranych fragmentów materiału, tekstu
 • adresowania kopert
 • tworzenia korespondencji seryjnej
 • używania fiszek do zaznaczania potrzebnych stron w dokumencie
 • bezpiecznego używania szpilek, pinezek, nożyczek
 • umieszczania dokumentów w koszulkach
 • przygotowanie miejsca do pracy, sprzątanie po pracy, utrzymywanie porządku w miejscu pracy

Fryzjerstwo

Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności fryzjerskie i artystyczne oraz umiejętności warsztatowe. W trakcie lekcji zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w salonie fryzjerskim, nabywają wiedzę na temat różnych technik fryzjerskich. Kształtują umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami fryzjerskimi oraz rozwijają w sobie postawę samodzielności w pracy, ciekawość, otwartość i poszanowanie innych. Przygotowują się do wykonywania indywidualnych i zespołowych prac, mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i innych. Zapoznają się z wyposażeniem salonu, doskonalą techniki: mycia i pielęgnacji włosów, modelowania włosów, zapoznanie z podstawowymi pojęciami fryzjerskimi. Nabywają umiejętności przedstawiania kształtów twarzy i budowy głowy w rysunku. Rozwijają umiejętność przygotowania stanowiska pracy i obsługi klienta.

Strefa rękodzieła

 Dzięki nauce i pracy w pracowniach rękodzieła, uczniowie w optymalny sposób doskonalą swoje zdolności manualne, rozwijają wyobraźnię i samodzielność twórczą, uczą się dokładności, cierpliwości i wrażliwości. W pracowniach  zajmujemy się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzaniem wyobraźni twórczej,  kształtowaniem umiejętności pracy w grupie, dojrzałości, świadomego i odpowiedzialnego podejścia do pracy, odkrywania i doskonalenia preferencji zawodowych . Działania w pracowniach to jednoczesne odkrywanie pasji i własnych upodobań, połączone z orientacją na przyszły zawód. Ważnym celem jest również ukierunkowanie uczniów na twórcze i kreatywne spędzanie czasu wolnego, poznawanie tradycji, kultury i twórczości ludowej.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach pragniemy rozbudzać w uczestnikach motywację do poznawania własnych uzdolnień,  odkrywać osobiste predyspozycje, możliwości i pasje uczniów. Rozwijać inicjatywę, zachęcać do własnych poszukiwań artystycznych  i zawodowych. Dzięki zajęciom rozwijać wiarę we własne siły i umiejętności. W ramach strefy organizowane są zajęcia z:

 • ceramiki i garncarstwa
 • tkactwa i tkaniny artystycznej
 • wikliniarstwa
 • batiku
 • filcowania
 • stolarstwa i renowacji mebli
 • dziewiarstwa
 • obróbki szkła witrażowego
 • gospodarstwa domowego (gastronomia)
 • krawiectwa
 • malarstwa
 • plecionkarstwa

Uczniowie z klas Przysposabiających do Pracy biorą udział w wielu programach, lekcjach otwartych oraz projektach. W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczymy m.in. w projektach:

 • Dziedzictwo kulinarne różnych regionów Polski
 • Kawiarenka Cztery Pory Roku
 • Bądź aktywny zawodowo, społecznie, zdrowotnie
 • Potyczki hotelarskie
 • Lotnictwo polskie – Dywizjon 303
 • My Pasjonaci
 • Zioła w domu i ogrodzie
 • 100 pozdrowień na 100 lecie Niepodległości