Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie w związku z wystąpieniem epidemii

 

Podstawa prawna :

 

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).
 • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-1w internacie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 

Organizacja pracy Internatu  oraz obowiązki pracowników internatu związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19:

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w internacie odpowiada Kierownik Internatu, zwany dalej Kierownikiem.
 2. W internacie stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Na terenie internatu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Dokonuje się codziennego pomiaru temperatury ciała wychowanka za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczeni pracownicy internatu.
 4. Do internatu nie mogą uczęszczać wychowankowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. Przebywając w budynku internatu, wychowankowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 6. Wychowankowie, przebywając na terenie internatu, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych: świetlicy głównej, kuchni, toaletach, stołówce.
 7. Każdego dnia wychowankom trzykrotnie mierzona jest temperatura : przed śniadaniem, po obiedzie         i przed kolacją.
 8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do internatu mogą przebywać w wyznaczonych i oznaczonych miejscach, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 9. Na tablicy ogłoszeń w pokoju nr 102 znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

 1. Internat zapewnia:
 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
 • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 • Bezdotykowy termometr;
 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 • Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

 

 1. Kierownik:
 • Zaznajamia pracowników oraz rodziców uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony wychowanków przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
 • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników internatu zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • Opracowuje harmonogram dyżurów, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, wychowawca informuje dyrektora szkoły);
 • Dba o to, by w salach, w których spędzają czas wychowankowie, nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
 • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa wychowanków w internacie;
 • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi  – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • Informuje Dyrektora Ośrodka o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika internatu;
 • Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19.
 • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
 • Zapewnia taką organizację pracy internatu, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się wychowanków w tych samych pomieszczeniach na terenie internatu;
 • Wyznacza obszary w internacie, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
 • Zapewnia wychowankom i pracownikom dostęp do wody pitnej zgodnie z zasadami udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych.

 

 1. Każdy pracownik internatu zobowiązany jest:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund (mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania skupisk ludzi,
 4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • Informować Kierownika o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych wychowanka (w szczególności kaszel, gorączka);
 • Unikać organizowania większych skupisk z różnych grup w jednym pomieszczeniu;
 • Poinformować Kierownika o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły.
 • Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy na odpady zmieszane;
 • Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.

 

 1. Wychowawcy odbywający zajęcia z wychowankami :
 • Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez wychowanków i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • Sprawują opiekę nad wychowankami zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają wychowankom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
 • Edukują wychowanków z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie internatu, tj. dbają o to, by wychowankowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie                  z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
 • Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 • Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy wychowankami.
 • Dbają o to, by wychowankowie, w miarę możliwości, nie wymieniali się przyborami szkolnymi i osobistymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne, ) trzymali w przydzielonej szafie.
 • Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;
 • W przypadku gdy stwierdzą, że wychowanek przywiózł do internatu przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, zabezpiecza je i przekazuje je  wychowankowi                  / rodzicom w dniu wyjazdu do domu.
 • Dbają o to, by wychowankowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren internatu i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

 

 1. Wychowawca grupy na pierwszym spotkaniu z wychowankami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w internacie w związku z COVID-19. Fakt odnotowuje w dzienniku.

 

 1. Wychowawcy organizują przerwy dla swoich wychowanków nie rzadziej niż co 45 minut.

 

 1. Osoby wykonujące prace porządkowe w internacie:
 • Pracują w rękawiczkach;
 • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy dziennie oraz po każdym dniu pracy szkoły;
 • Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
 • Wietrzą korytarz – raz na godzinę;
 • Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
 1. ciągi komunikacyjne – myją;
 2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają wychowankowie i pracownicy, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;
 4. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
 • Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
 • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać wychowanków ani pracowników na wdychanie oparów;

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków internatu :

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z wychowawcą rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać w trakcie dyżuru wychowawcy.
 2. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z wychowawcą za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się,  z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4.
 3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły.
 4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru telefonu do kontaktu                               i aktualizowania go w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.
 6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 501 396 311 w godzinach jej pracy oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3, 4.
 7. Do kontaktu z internatem  w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się  numer telefonu:  507 117 248.
 8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie pobytu w internacie rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka z internatu.

 

Procedura przyprowadzania i odbiór wychowanków z internatu:

 1. Na teren internatu może wchodzić wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do internatu tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do internatu wysyłać́ wychowanka, u którego w rodzinie ktoś  z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub                        w izolacji.
 3. Opiekun (przyprowadzający/odbierający wychowanka) może przebywać tylko w części specjalnie do tego wyznaczonej.
 4. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i wychowanków - co najmniej 1,5 m.
 5. W momencie przyjazdu do internatu każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura.
 6. Wychowanek wchodzący do internatu zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez wychowanków.
 7. Jeśli wychowanek korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane.
 8. Wychowanek nie może wnosić do budynku internatu przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których  bierze udział.
 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u wychowanka pracownik nie odbiera wychowanka, pozostawia go rodzicom i informuje kierownika lub dyrektora. Kierownik lub dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

W przypadku, gdy wychowanek sam przyjechał do internatu, izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie kierownika lub dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka.

 1. Opuszczając internat, wychowanek odprowadzany jest przez pracownika do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia:

 1. Internat zapewnia wychowankom możliwość całodziennego wyżywienia w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Obiady i kolacje spożywane są w stołówce Zespołu Szkół im. Wodziczki w Mosinie. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Godziny i warunki spożywania posiłków określa Dyrektor Zespołu Szkół im. Wodziczki szkoły.
 3. Śniadanie przygotowywane są w kuchni Zespołu Szkół im. Wodziczki w Mosinie, a spożywane w kuchni internatu z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 4. Osoby przygotowujące śniadanie:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po jedzeniu, piciu lub paleniu.
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją ręce, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać                                 w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej 1,5 metra;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Przed wejściem do kuchni wychowankowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 2. Po zakończeniu spożywania posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów przy których spożywane były posiłki.

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw:

 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, wychowankowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.
 2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali, korzystając z boiska, placu zabaw, terenu szkoły (poza budynkiem).
 3. Wychowawcy w miarę możliwości zapewniają, aby wychowankowie unikali ścisku.
 4. Po powrocie ze świeżego powietrza wychowankowie i pracownicy dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.

 

W internacie obowiązują  wszystkie procedury opracowane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie.

 

Przepisy końcowe:

 

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w internacie przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego wychowanka oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w internacie od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.