W ramach kompleksowej rehabilitacji prowadzonej w naszym Ośrodku raz w tygodniu gdy tylko pogoda nam na to pozwala odbywają się wyjazdy na zajęcia hipoterapii do zaprzyjaźnionej stajni.

Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanych instruktorów hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza i we współpracy z rehabilitantami z naszego Ośrodka.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacji, zdolności motorycznych, poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja czucia.

2. Sfera emocjonalna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych, odpowiedzialności.