Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia klasy wielozawodowe

 1. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
 2. Szkoła przygotowuje do wypełniania obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach regulujących prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.
 4. Szkoła wypełnia swoje cele i zadania organizując proces dydaktyczny i wychowawczy w ramach opracowanych szkolnych planów nauczania, programu wychowawczo profilaktycznego, uwzględniających wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzeniu pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego.
 5. Kształcenie uczniów prowadzone jest nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym uczeń kończy 24 rok życia.
 • Profile kształcenia i specjalności szkolnictwa zawodowego określane są w trybie bieżących potrzeb rynku, możliwości zabezpieczenia kształcenia pozwalającego absolwentom na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie lub kontynuowanie edukacji na wyższym etapie kształcenia.
 • Zajęcia edukacyjne odbywające się w ramach zajęć praktycznych mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem a daną jednostką lub umów indywidualnych.
 1. Kształcenie zawodowe jest realizowane w oparciu o:
 • Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • Zajęcia praktyczne realizowane w:
 1. zakładach pracy.
 2. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem przed komisją.
 3. Teoretyczna nauka zawodu odbywa się na kursach zawodowych.
 4. Warunkiem ukończenia klasy i szkoły jest zaliczenie trzech elementów kształcenia:
 • przedmioty ogólnokształcące w szkole,
 • praktyczna nauka zawodu,
 • kursy zawodowe danego stopnia
 1. Warunkiem przyjęcia do tego typu szkoły jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie zakładu pracy o zatrudnieniu w celu podjęcia zajęć praktycznych oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu.
 2. Uczniowie mogą pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie w klasach wielozawodowych.
 3. Szkoła przygotowuje do zdobycia kwalifikacji zawodowych.
 4. Na terenie szkoły możliwe jest zorganizowanie nauczania indywidualnego w szczególnych przypadkach na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.