W Ośrodku funkcjonują cztery oddziały rewalidacyjno-wychowawcze, w których może uczyć się od 2 do 4 wychowanków.

Nauką objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w wieku od 7 do 25 roku życia.
Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stosowanie form terapii dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego ucznia.
Dla każdego ucznia tworzone są Indywidualne Programy Rewalidacyjno-Wychowawcze, w których wyznaczane są cele ogólne i szczegółowe realizowane w danym roku szkolnym.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika (piktogramy, komunikatory),
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
 • wyrabianie poczucia świadomości własnego ciała, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni wykorzystując Program Aktywności M.,Ch.Knillów,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia oraz naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk,
 • kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności.

Uczniowie uczestniczą także w:

 • zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • zajęciach plastycznych mających na celu uwrażliwienie dłoni poprzez manipulowanie w masach plastycznych o różnej fakturze, ciepłych i zimnych;
 • masażu stymulacyjno-relaksacyjnym;
 • dogoterapii;
 • zajęciach prowadzonych na Sali Doświadczania Świata;
 • uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych.