Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie w związku z wystąpieniem epidemii

 

Podstawa prawna :

 

 • Wytyczne z GIS, MEN, MZ
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019r. poz. 1040 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).
 • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo).
 • Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-1w internacie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 

Organizacja pracy Internatu  oraz obowiązki pracowników internatu związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19:

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w internacie odpowiada Kierownik Internatu, zwany dalej Kierownikiem.
 2. W internacie stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Na terenie internatu mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Dokonuje się codziennego pomiaru temperatury ciała wychowanka za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka lub wyznaczeni pracownicy internatu.
 4. Do internatu nie mogą uczęszczać wychowankowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 5. Przebywając w budynku internatu, wychowankowie oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 6. Wychowankowie, przebywając na terenie internatu, muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych: świetlicy głównej, kuchni, toaletach, stołówce.
 7. Każdego dnia wychowankom trzykrotnie mierzona jest temperatura : przed śniadaniem, po obiedzie         i przed kolacją.
 8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do internatu mogą przebywać w wyznaczonych i oznaczonych miejscach, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.
 9. Na tablicy ogłoszeń w pokoju nr 102 znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

 

 1. Internat zapewnia:
 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
 • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 • Bezdotykowy termometr;
 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 • Kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.

 

 1. Kierownik:
 • Zaznajamia pracowników oraz rodziców uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony wychowanków przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
 • Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników internatu zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 • Opracowuje harmonogram dyżurów, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, wychowawca informuje dyrektora szkoły);
 • Dba o to, by w salach, w których spędzają czas wychowankowie, nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
 • Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa wychowanków w internacie;
 • Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi  – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • Informuje Dyrektora Ośrodka o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika internatu;
 • Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19.
 • Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
 • Zapewnia taką organizację pracy internatu, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się wychowanków w tych samych pomieszczeniach na terenie internatu;
 • Wyznacza obszary w internacie, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
 • Zapewnia wychowankom i pracownikom dostęp do wody pitnej zgodnie z zasadami udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych.

 

 1. Każdy pracownik internatu zobowiązany jest:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund (mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. Unikania skupisk ludzi,
 4. Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 5. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 • Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 • Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
 • Informować Kierownika o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych wychowanka (w szczególności kaszel, gorączka);
 • Unikać organizowania większych skupisk z różnych grup w jednym pomieszczeniu;
 • Poinformować Kierownika o istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły.
 • Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy na odpady zmieszane;
 • Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa.

 

 1. Wychowawcy odbywający zajęcia z wychowankami :
 • Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez wychowanków i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 • Sprawują opiekę nad wychowankami zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają wychowankom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
 • Edukują wychowanków z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie internatu, tj. dbają o to, by wychowankowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie                  z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
 • Wietrzą salę, po odbyciu zajęć a, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 • Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy wychowankami.
 • Dbają o to, by wychowankowie, w miarę możliwości, nie wymieniali się przyborami szkolnymi i osobistymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne, ) trzymali w przydzielonej szafie.
 • Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji;
 • W przypadku gdy stwierdzą, że wychowanek przywiózł do internatu przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć, zabezpiecza je i przekazuje je  wychowankowi                  / rodzicom w dniu wyjazdu do domu.
 • Dbają o to, by wychowankowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren internatu i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

 

 1. Wychowawca grupy na pierwszym spotkaniu z wychowankami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w internacie w związku z COVID-19. Fakt odnotowuje w dzienniku.

 

 1. Wychowawcy organizują przerwy dla swoich wychowanków nie rzadziej niż co 45 minut.

 

 1. Osoby wykonujące prace porządkowe w internacie:
 • Pracują w rękawiczkach;
 • Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy dziennie oraz po każdym dniu pracy szkoły;
 • Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
 • Wietrzą korytarz – raz na godzinę;
 • Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
 1. ciągi komunikacyjne – myją;
 2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają wychowankowie i pracownicy, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;
 4. sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
 • Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
 • Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać wychowanków ani pracowników na wdychanie oparów;

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków internatu :

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z wychowawcą rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać w trakcie dyżuru wychowawcy.
 2. W szczególnych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z wychowawcą za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się,  z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4.
 3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem, podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły.
 4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania numeru telefonu do kontaktu                               i aktualizowania go w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych.
 6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 501 396 311 w godzinach jej pracy oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3, 4.
 7. Do kontaktu z internatem  w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się  numer telefonu:  507 117 248.
 8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie pobytu w internacie rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka z internatu.

 

Procedura przyprowadzania i odbiór wychowanków z internatu:

 1. Na teren internatu może wchodzić wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do internatu tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona).
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do internatu wysyłać́ wychowanka, u którego w rodzinie ktoś  z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub                        w izolacji.
 3. Opiekun (przyprowadzający/odbierający wychowanka) może przebywać tylko w części specjalnie do tego wyznaczonej.
 4. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i wychowanków - co najmniej 1,5 m.
 5. W momencie przyjazdu do internatu każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura.
 6. Wychowanek wchodzący do internatu zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez wychowanków.
 7. Jeśli wychowanek korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane.
 8. Wychowanek nie może wnosić do budynku internatu przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których  bierze udział.
 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u wychowanka pracownik nie odbiera wychowanka, pozostawia go rodzicom i informuje kierownika lub dyrektora. Kierownik lub dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

W przypadku, gdy wychowanek sam przyjechał do internatu, izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie kierownika lub dyrektora, który kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka.

 1. Opuszczając internat, wychowanek odprowadzany jest przez pracownika do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia:

 1. Internat zapewnia wychowankom możliwość całodziennego wyżywienia w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Obiady i kolacje spożywane są w stołówce Zespołu Szkół im. Wodziczki w Mosinie. Uczniowie spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Godziny i warunki spożywania posiłków określa Dyrektor Zespołu Szkół im. Wodziczki szkoły.
 3. Śniadanie przygotowywane są w kuchni Zespołu Szkół im. Wodziczki w Mosinie, a spożywane w kuchni internatu z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 4. Osoby przygotowujące śniadanie:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce:
 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po jedzeniu, piciu lub paleniu.
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją ręce, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać                                 w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki, zachowują od siebie bezpieczny dystans - co najmniej 1,5 metra;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 1. Przed wejściem do kuchni wychowankowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 2. Po zakończeniu spożywania posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów przy których spożywane były posiłki.

 

Wyjścia na boisko, plac zabaw:

 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, wychowankowie będą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.
 2. Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali, korzystając z boiska, placu zabaw, terenu szkoły (poza budynkiem).
 3. Wychowawcy w miarę możliwości zapewniają, aby wychowankowie unikali ścisku.
 4. Po powrocie ze świeżego powietrza wychowankowie i pracownicy dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.

 

W internacie obowiązują  wszystkie procedury opracowane dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie.

 

Przepisy końcowe:

 

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w internacie przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego wychowanka oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w internacie od 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 

Organizacja internatu
1. Internat zapewnia całodobową opiekę. W dniach nauki szkolnej internat zapewnia opiekę
w godzinach pozostających po zrealizowaniu przez wychowanków zajęć szkolnych. W dniach
wolnych od zajęć szkolnych w czasie roku szkolnego zapewnia opiekę całodobową.
2. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny.
3. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem
Dyrektora Ośrodka.
4. Arkusz organizacyjny internatu sporządza kierownik internatu i po akceptacji Dyrektora SOSW,
jest on przekazywany do 30. kwietnia do organu prowadzącego.
5. Wychowawcy internatu prowadzą dokumenty :
1) w formie elektronicznej : dzienniki zajęć wychowawczych
2) w formie papierowej : dziennik dyżurów nocnych, zeszyt raportów, zeszyt podawania
leków, zeszyt wyjazdów i przyjazdów, zeszyt kontaktów ze szkołą, w których odnotowują
liczbę wychowanków podczas dyżurów i ewentualne wydarzenia.

6. W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności
dydaktyczno - wychowawczej szkoły oraz zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju
fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, organizuje
wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego
życia:
1) wychowawcy grup realizują statutowe zadania Ośrodka, opracowując plany pracy zgodne
z programem wychowawczym i programem profilaktyki Ośrodka.
2) Na dobór grupy wpływa wiek wychowanka, możliwości psychofizyczne oraz poziom
dojrzałości psychofizycznej i społecznej oraz samoobsługa. Skład grupy ustala kierownik,
wychowawcy grup po konsultacji z psychologiem i pedagogiem.
3) Liczba uczniów w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale
odpowiedniego oddziału:
a) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
b) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym – nie więcej niż 4;
c) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej
niż 6;
d) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym – nie więcej niż 8;
e) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie
więcej niż 16;

f) w oddziale zorganizowanym dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
o których mowa w pkt 1 i 4 – nie więcej niż 5.

8. W uzasadnionych przypadkach (ciężkie schorzenie, niepełnosprawności sprzężone) dopuszcza się
zatrudnienie pomocy wychowawcy w grupie, w skład której wchodzą wychowankowie
niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do klas
programowo wyższych.
9. Każda grupą wychowawczą opiekuje się dwóch wychowawców; wyznaczony przez kierownika
internatu wychowawca odpowiedzialny jest za opracowywanie i prowadzenie wymaganej
dokumentacji i realizacji planów – indywidualnych i grupowych.
10. Bieżącą działalnością grup wychowawczych Ośrodka kieruje kierownik internatu. 
11. Grupa wychowawcza Ośrodka zapewnia wychowankom higieniczne warunki nauki, spożywania
posiłków, zamieszkania i wypoczynku.
12. Wychowawcy internatu pracują, według planu dyżurów, który opracowuje kierownik internatu
w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
13. W godzinach nocnych 22 00 - 6 00 organizuje się w internacie pedagogiczne dyżury nocne.
14. W sobotę i niedzielę dyżur sprawuje dwóch wychowawców.
15. Dyżury nocne realizowane są zgodnie z obowiązująca „Procedurą opieki nocnej”.
16. Wychowankom internatu w uzasadnionych przypadkach mogą być podawane leki zlecone przez
lekarza specjalistę. Informacje prawne dla rodziców, nauczycieli, wychowawców zawarte
są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Internatu.
17. Budynek Internatu SOSW im. J. Korczaka w Mosinie zlokalizowany jest w Mosinie, przy ulicy
Topolowej 2.


Zasady rekrutacji do Internatu Ośrodka
1. Wychowankiem Internatu może zostać osoba, która jest uczniem SOSW im. J. Korczaka w
Mosinie.
2. Wychowankami Ośrodka mogą być osoby do ukończenia 24 roku życia, jeżeli jest to niezbędne
z powodu kontynuowania nauki.
Przyjęcie do grupy wychowawczej następuje na pisemną prośbę rodziców, opiekunów prawnych
lub skierowania sądowego.
3. Wychowanek po raz pierwszy zgłasza się do grupy wychowawczej z rodzicem lub opiekunem.
4. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbycia rozmowy z kierownikiem Internatu lub
wychowawcą. W trakcie rozmowy podjęte zostaną ustalenia dotyczące: zdrowia wychowanka,
dojazdów do Ośrodka (samodzielnie lub pod opieką), niezbędnego wyposażenia, form
utrzymywania kontaktu z wychowawcą grupy, obowiązku naprawienia lub pokrycia kosztów
naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko.

5. Po przeprowadzonej rozmowie wychowanek zostaje przydzielony do grupy wychowawczej,
zapoznaje się z pomieszczeniami i zasadami współżycia w grupach wychowawczych.
6. Ostateczną decyzję o przyjęciu wychowanka do Internatu poprzedza miesięczny pobyt próbny.
ZASADY ZAKWATEROWANIA
1. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu po konsultacji
z wychowawcami grup, psychologiem i pedagogiem.
2. W przypadku przyjęcia wychowanka do internatu obowiązuje miesięczny okres adaptacyjny, po
którym dyrektor, po konsultacji z zespołem osób pracujących z dzieckiem podejmuje decyzję
o dalszym pobycie lub nie przyjęciu dziecka do internatu.
3. Zakwaterowania wychowanków w sypialniach dokonują wychowawcy grupy.
4. Przeniesienia wychowanka do innej sypialni może dokonać wychowawca grupy.
5. Przeniesienia wychowanka do innej grupy wychowawczej dokonuje kierownik internatu, po
uzgodnieniu z kadrą internatu oraz psychologiem i pedagogiem.


Cele i zadania internatu
1. Zapewnienie wychowankom warunków do nauki, rozwijania zainteresowań.
2. Zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankiem,
3. Zapewnienie optymalnych warunków zakwaterowania i wyżywienia,
4. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej rozrywki.
6. Upowszechnianie sportu i turystyki.
Pracownicy pedagogiczni
Do zadań wychowawcy grupy należy w szczególności :
1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2. Troszczenie się o harmonijny rozwój wychowanków.
3. Szanowanie godności wychowanka oraz chronienie go przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej bądź psychicznej.
4. Szanowanie myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych wychowanka.
5. Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki, rozwijania zainteresowań wychowanka.
6. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi, samorządności, turystyki, sportu i kultury
dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań wychowanka.
7. Troska (wspólnie z wychowankami) o porządek i estetykę pomieszczeń należących do grupy
i internatu.
8. Realizowanie zadań planu rocznego internatu. 
9. Współpracowanie ze szkołą i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu.
10. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wychowankowie internatu
Wychowanek ma prawo do :
1. Właściwie zorganizowanego nauczania , wychowania i opieki.
2. Rozwoju we własnym tempie.
3. Zwracania się do wszystkich pracowników ośrodka ze swoimi problemami i uzyskiwaniu pomocy
w ich rozwiązywaniu.
4. Szacunku i życzliwego traktowania.
5. Rozwijania zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań.
6. Opieki i pomocy przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej od wszystkich
pracowników Ośrodka.
7. Poszanowania własnej godności i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
8. Udziału w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem.
9. Ochrony zdrowia.
Wychowanek ma obowiązek : 
1. Sumiennie wywiązywać się z obowiązków szkolnych, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki
do nauki,
2. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Ośrodka, osobom starszym itp.
3. Przybywania do szkoły (internatu) w niedzielę wieczorem lub w poniedziałek przed godziną 7.30.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest stawianie się w internacie do godz.10.00 
4. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, opiekować się młodszymi
i mniej sprawnymi, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, zarozumialstwu,
zapobiegać plotkarstwu,
5. Szanować mienie społeczne internatu oraz kolegów i pracowników ośrodka i zwracać koszty
celowych zniszczeń.
6. Wychowanek ma obowiązek na prośbę wychowawcy pokazać zawartość torby i szaf w dniu
wyjazdu z internatu lub w innych uzasadnionych okolicznościach.
7. Przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach internatu.
8. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów
9. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru.
10. Dbać o kulturę języka.
11. Przestrzegać ciszę nocną od godz.22.00 do 6.00
12. Punktualnie wracać z wyjazdów do domu.
13. Przestrzegania rozkładu dnia w internacie, 
14. Podporządkować się decyzjom dyrekcji, wychowawców i nauczycieli.


W internacie obowiązują zakazy:
1. Picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających,
narkotyków itp.) oraz posiadania w/w używek.
2. Niszczenia mienia internatu.
3. Używania siły fizycznej w stosunku do wychowanków, pracowników internatu.
4. Znęcania psychicznego nad innymi wychowankami.
5. Przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników.
6. Przebywanie poza terenem internatu bez zgody wychowawcy.
7. Przebywania w internacie w czasie zajęć lekcyjnych i warsztatowych.
8. Używania telefonów komórkowych w sposób niezgodny z obowiązującą procedurą.

9. Wychowanek ma obowiązek naprawienia wyrządzonych szkód materialnych na własny
koszt. Termin realizacji naprawy szkody Kierownik ustala indywidualnie.
Wyróżnienia, nagrody i kary. 
Za wzorową i przykładną postawę, za szczególne osiągnięcia w nauce, za szczególne zaangażowanie
w zajęciach pozalekcyjnych - uczeń może być wyróżniony :
1. Pochwałą wychowawcy grupy, 
2. Pochwałą grupy internatowej wobec całego internatu, 
3. Pochwałą dyrektora internatu na apelu, 
4. Pochwałą dyrektora Ośrodka wobec wszystkich uczniów, 
5. Listem pochwalnym wystosowanym przez dyrekcję do rodziców, 
6. Nagrodą rzeczową, 
7. Całkowitym lub częściowym zwolnieniem z odpłatności indywidualnej za udział w imprezie lub
wycieczce. 


Za postępowanie niezgodne z Regulaminem Internatu wychowanek może być ukarany : 
1. Upomnieniem wychowawcy w indywidualnej rozmowie.
2. Upomnieniem wychowawcy wobec grupy.
3. Obniżeniem oceny zachowania.
4. Upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka w indywidualnej rozmowie.
5. Upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka na apelu wobec wszystkich uczniów.
6. Wstrzymaniem prawa do samodzielnych wyjazdów. 
7. Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu. 
8. Powiadomieniem policji. 
9. Zawieszeniem w prawach wychowanka internatu (na czas określony lub na stałe).

Zmiany w regulaminie od 01.09.2022 r