Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

 

Regulamin Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

 

 • 1. Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Mosinie zwany dalej WOKRO działa w ramach struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im Janusza Korczaka w Mosinie.
 • 2. WOKRO prowadzi swoją działalność, 5 dni w tygodniu. Z usług WOKRO mogą korzystać dzieci i ich rodziny z terenu powiatu poznańskiego .
 • 3. Do szczegółowych zadań WOKRO realizowanych w ramach kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, należy:

1) prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

 1. a) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. b) wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 3. c) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny;

3) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny, uwzględniających rozwijanie aktywności dziecka i jego uczestnictwa w życiu społecznym, oraz działanie na rzecz eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym – w przypadku gdy potrzeba ustalenia takich działań wynika z ustaleń;

4) zapewnianie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów zatrudnionych w ośrodku oraz koordynowanie realizacji tych usług w przypadku świadczenia ich poza ośrodkiem ‒ jeżeli potrzeba tych usług wynika z kierunków i harmonogramu działań,

5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia, zwanego dalej „programem” – w przypadku gdy taka potrzeba wynika z kierunków i harmonogramu działań; w programie określa się: sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, w tym zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka;

6) organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie;

7) ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem;

8) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem;

9) ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny, zmian w programie;

10) zbieranie i upowszechnianie informacji o:

 1. a) usługach, dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,
 2. b) zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu

11) prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3. roku życia, dotyczących:

 1. a) prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,
 2. b) działalności prowadzonej przez ośrodek;

12) nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań, oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

 • 4. 1. Zgłoszenia do WOKRO od rodziców dzieci uprawnionych przyjmuje Dyrektor Ośrodka oraz Koordynator WOKRO:
  1) pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;

2) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność dziecka lub zagrożenie niepełnosprawnością;

 3) potwierdzenia zameldowania/adres zamieszkania dziecka.

 • 4. 2. Koordynator wraz z Zespołem WOKRO w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka po przeanalizowaniu dokumentacji, informacji uzyskanych od rodziców podczas rozmowy, wypełnionej ankiety, obserwacji oraz konsultacji z innymi osobami lub instytucjami udzielającymi wsparcie dziecku i jego rodzinie ustala kierunek i harmonogram działań oraz w razie potrzeby organizuje zajęcia kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny.
 • 5. 1. Koordynator WOKRO w porozumieniu z Dyrektorem Ośrodka na podstawie ustalonych potrzeb i priorytetów wyznacza Specjalistę Wiodącego oraz Zespól terapeutów pracujących na rzecz dziecka i jego rodziny.
 • 5. 2. Specjalista Wiodący koordynuje oddziaływania terapeutyczne i udzielone wsparcie dziecku i jego rodzinie. Kontaktuje się z wszystkimi osobami i placówkami w celu prowadzenia spójnych działań. Prowadzi dokumentację dziecka. Organizuje spotkania Zespołu lub poszczególnych specjalistów z rodzicami w porozumieniu z Koordynatorem WOKRO.
 • 5. 3. W skład zespołu powoływani są specjaliści WOKRO odpowiedni dla najistotniejszych potrzeb dziecka i jego rodziny. W pracę Zespołu włączani są rodzice/prawni opiekunowie dziecka, wszystkie osoby oraz placówki zaangażowane w udzielanie wsparcia dziecku i jego rodzinie.
 • 6. Specjalista Wiodący wspólnie z Zespołem WOKRO i z innymi zaangażowanymi osobami opracowuje Program kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny, w którym zostaje określony sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, eliminowania barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka w życiu codziennym, określa rodzaj zajęć prowadzonych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, zakres i formy wsparcia rodziny dziecka w zakresie realizacji programu oraz sposób oceny postępów dziecka; Program zawiera również informacje o zasobach rodziny, czas jego trwania, zakres współpracy  z rodzicami, innymi osobami i placówkami, ocenę podejmowanych działań wspierających dziecko i jego rodzinę.
 • 7. Program i modyfikację programu są zatwierdzane poprzez podpis wszystkich członków zespołu pracującego z dzieckiem oraz rodziców dziecka.
 • 8. Członkowie Zespołu monitorują na bieżąco przebieg procesu wsparcia poprzez wpisy w dzienniku.
 • 9. 1. Koordynator WOKRO podpisuje z rodzicami kontrakt stanowiący załącznik do Regulaminu WOKRO.
 • 9. 2. Koordynator po stwierdzeniu potrzeby organizacji zajęć wsparcia dla dziecka i jego rodziny ustala plan zajęć, który jest przekazany rodzicom/prawnym opiekunom. Plan zajęć i spotkań ustalony jest zgodnie z harmonogramem pracy placówki w godzinach pracy danych specjalistów od poniedziałku do piątku od godziny 13.
 • 9. 3. Określone przez zespół formy pomocy i wymiar godzin są modyfikowane w zależności od potrzeb.
 • 9. 4. Zajęcia kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny są prowadzone indywidualnie lub grupowo w zależności od stwierdzonych potrzeb.
 • 10. 1. Rodzic ma obowiązek poinformować koordynatora WOKRO o nieobecność dziecka na zajęciach co najmniej na godzinę przed rozpoczęcie zajęć oraz podać czas trwania nieobecności oraz jej przyczynę .
 • 10. 2. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości przeprowadzenia (odrobienia) tych zajęć w innym terminie.
 • 10. 3. Jeżeli rodzic zgłosi nieobecność dziecka, która ma trwać dłuższy czas i jest spowodowana ważnym powodem (np. pobyt w szpitalu, turnus rehabilitacyjny) zajęcia mogą zostać przełożone na późniejszy termin za zgoda Dyrektora Ośrodka i osoby prowadzącej zajęcia.
 • 10. 4. Jeżeli nieobecność dziecka trwa dłuższy (3 zajęcia) czas bez podania istotnej przyczyny Dyrektor Ośrodka wraz z Zespołem może podjąć decyzje o zaprzestaniu organizacji zajęć.
 • 10. 5. Harmonogram zajęć realizowanych w ramach WOKRO opracowywany jest na okres co najmniej 1 miesiąca.
 • 11. 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka i udziela jej wsparcia. Ustala wspólnie mapę zasobów rodziny oraz najważniejsze, z punktu widzenia rodziców oraz funkcjonowania rodziny, problemy i trudności.
  § 11. 2. Zakres wsparcia może obejmować:

1) udzielania pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, wdrażania systemu nagród;

2) rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania - opracowywania procedur postępowania z dzieckiem w sytuacjach trudnych;
3) udzielania instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem - formułowanie zaleceń dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu;

 4) organizowania zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców;

 5) organizowania warsztatów dla rodziców;

6) przygotowania propozycji ćwiczeń z dzieckiem w domu;

7) identyfikowania i eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
8) pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;
9) pomocy w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 • 12. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w placówce lub przedszkolu, w którym realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, na podstawie porozumienia między Dyrektorem SOSW a dyrektorem w/w placówki.

 

 

 

 

 

 

Jeśli masz problemy w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami i nie możesz sobie sam z nimi poradzić, jeśli potrzebujesz pomocy możesz anonimowo (bez podawania imienia i nazwiska) zadzwonić do osób dorosłych- specjalistów, którzy pomogą Ci w tych trudnych chwilach.

 

Numery pod które możecie dzwonić: 

 

Szanowni Państwo w ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi

 

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W MOSINIE 

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).
Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
•    ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
•    kradzieże tożsamości,
•    kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
•    blokowanie dostępu do usług,
•    spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
•    ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.
Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
•    zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym,
•    aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie),
•    aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki,
•    nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
•    nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna,
•    nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony),
•    co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe - jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować
•    sprawdzaj pliki pobrane z internetu za pomocą skanera,
•    staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, lub łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu)- często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia,
•    nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
•    nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny,
•    pamiętaj o uruchomieniu firewalla,
•    wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
•    pamiętaj, że żaden bank, czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji,
Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.
Wszelkie porady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów dostępne są na:
•    witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem: https://www.cert.pl/ouch;
•    witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo;
•    publikacje za zakresu cyberbezpieczeństwa dostępne pod adresem: https://www.cert.pl;
•    stronie internetowej kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ pod adresem: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/.
Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

 

Kontakt do Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa wyznaczonego                                                                w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mosinie:

 • Natalia Ratajewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 783 479 791

 

Projekty e Twinning, które zdobyły krajową i europejską odznakę jakości
Uczestnikami wymienionych projektów byli uczniowie klas 1-7 z lekką
niepełnosprawnością. zadania projektowe były zgodne z podstawą programową .
Udział w projektach wpłynął na rozwój kompetencji kluczowych:
1. Porozumiewania się w języku ojczystym
2. Porozumiewania się w języku angielskim
3. Kompetencje informatyczne
4. Umiejętności społeczne i obywatelskie
5. Ekspresję kulturalną.

Projekt „104 małe kroki dla Litwy”- Krajowa Odznaka Jakości (KOJ)
Poznanie kraju sąsiadującego z Polska poprzez włączenie się w obchody urodzin Litwy upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości, przekazanie gratulacji Litwie, przespacerowanie się 104 krokami dla Litwy, aktywność sportowa, plastyczna , muzyczna i taneczna dla Litwy.
Uczestnicy Projektu: Polska, Litwa, Albania, Rumunia, Chorwacja Jordania, Serbia, Portugalia, Włochy

Projekt „A train To Europe” Krajowa (KOJ) i Europejska Odznaka Jakości (EOJ)
Celem projektu było :rozwijanie słownictwa w języku ojczystym i angielskim związanym z pakowaniem walizki, podróży, poznanie krajów ( kuchni, przyrody i ciekawych miejsc) uczestniczących w projekcie, wymiana doświadczeń między krajami uczestniczącymi w projekcie. Poznawaliśmy kuchnię, tradycje , muzykę krajów uczestniczących w projekcie. Wybraliśmy się w wirtualną podróż do państw uczestników projektu. Odbyły się spotkania online z uczestnikami projektu. Projekt oprócz krajowej odznaki jakości zdobył także Europejską Odznakę Jakości.
Uczestnicy Projektu: Chorwacja, Grecja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Turcja, Polska Tajemnicza wyprawa do Netolandii- KOJ Projekt skierowany był do uczniów klas 1-7 szkoły podstawowej.
Fabułą projektu polegała na stworzenie pełnej przygód gry, dzięki której uczniowie poznali podstawowe zasady bezpiecznego udziału w społeczności internetowej. Uczestnicy zostali przeniesieni do zadań pokoju zagadek. Młodzi uczestnicy projektu odbyli fascynującą podróż do Netolandii. Podczas tej wędrówki samodzielnie szukali odpowiedzi na zaszyfrowane zagadki. Zmierzyli się z zadaniami analogowymi i interaktywnymi. Uczniowie, wcielając się w detektywów, samodzielnie szukali odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyjaśniali zagadki i szukali tropów dających rozwiązani  e tajemnic, tak by poznać zasady dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Uczestnikami projektu było kilkanaście szkół z Polski. 

Nauka w słoiku – (KOJ)
Nadrzędnym celem tego projektu było pobudzenie ciekawości dzieci .
Ponadto celem projektu jest nauczanie przedmiotów ścisłych poprzez zabawne historie naukowe dla dzieci. Rozbudzałam w uczniach kreatywność poprzez eksperymenty np. „malowanie na mleku, skacząca kukurydza czy „kosmos w słoiku. Poprzez ten projekt zachęcałam do nauki za pomocą doświadczeń i eksperymentów, jednocześnie pomagając uczniom odkrywać świat nauki i demonstrować proces naukowy krok po kroku w zabawny i wciągający sposób.
Kraje uczestniczące: Turcja, Polska, Słowacja, Grecja, Macedonia Północna


Młody Turysta - pakowanie walizki podróżnej (KOJ)
„JUNIOR TOURIST” w bardzo prosty i zrozumiały sposób uczył młodszych uczniów bardzo ważnych pojęć związanych z turystyką, takich jak: środowisko, gastronomia, rozrywka, kultura, geografia, historia, zdrowie i dobre samopoczucie w czasie pandemii COVID-19 itp. Projekt opiera się na warsztacie „Walizka podróżna” zaprojektowanym przez doktoranta Grimba El, University of the Egean. Jest to program informacyjny i podnoszący świadomość w kwestiach związanych z „edukacją turystyczną”, czyli ma na celu zapewnienie uczestnikom aktywnego obywatelstwa – działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – oraz kreowanie świadomości turystycznej.
Kraje uczestniczące: Chorwacja, Grecja, Węgry, Włochy, Hiszpania, Turcja, Polska

Drużyna ekowojowników (KOJ)
W projekcie “Drużyna Ekowojowników” wzięło udział 31 nauczycieli i 302 uczniów z 20 placówek oświatowych z całej Polski. Celem projektu było kształcenie postaw proekologicznych wśród jego uczestników poprzez wykonywanie praktycznych działań. W trakcie projektu przeprowadziliśmy konkurs na oficjalne logo projektu, które było wykonane z materiałów do ponownego przetworzenia. Tworzyliśmy ozdoby wielkanocne metodą upcycling, które przesłaliśmy do innych szkół, napisaliśmy wspólnie e-komiksy i projektowy akrostych. Uczestnicy projektu świętowali również Dzień Ziemi (propozycje aktywności zostały wcześniej zebrane przez nauczycieli biorących udział w projekcie) oraz odbyli wycieczki po najbliższej okolicy. Chętni nauczyciele i uczniowie wykonali także dodatkowe zadania: założenie klasowych/szkolnych ogródków.
Na zakończenie projektu przygotowano tablicę Padlet z podsumowaniem działań zrealizowanych w jego trakcie.

Renata Pawłowicz, Edyta Juskowiak

 

 „Kuferek z pamiątkami” realizowali uczniowie  klasy 4a, 5b/6b oraz 1BPP naszego Ośrodka  wraz z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, razem 29 nauczycieli i 163 uczniów. Nadrzędnym celem tego projektu było poznanie tradycji i norm rodzinnych, rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, historią sztuki i kultury oraz nabywanie umiejętności informatycznych.  Uczniowie wyszukiwali cenne pamiątki rodzinne, dzięki którym poznawali historie swojej rodziny , następnie dzielili się opowieściami z uczniami partnerskich szkół. Efektem końcowym było stworzenie komiksu dla wybranej przez siebie najciekawszej historii rodzinnej.
Projekt otrzymał Odznakę Jakości!  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Anna Załuska-Kwiatek

Violetta Olejnicka

 Projekt e Twinning „Kuferek z pamiątkami”

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To jest nagłówek 1 - może być tylko jeden na danej podstronie

Nagłówek 2 

Nagłówek 3 - stosowany np. przy podtytułach, śródtytułach

Nagłówek 4

Zasadniczy tekst napisany jest akapitem.

 • wypunktowania
 • wypunktowania
 • wypunktowania
 • wypunktowania

 

 1. Numeracja
 2. Numeracja
 3. Numeracja
 4. Numeracja

 

Uwaga - tekstów nie justujemy! Mogą być wyboldowane lub napisane kursywą.

W ramach zajęć kółka literacko-dziennikarskiego powstają teksty oraz prace plastyczne autorstwa uczniów Ośrodka tematycznie związane z różnymi wydarzeniami dnia codziennego, ze zmianami towarzyszącymi kolejnym porom roku, z ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. Są to także wypowiedzi, dotyczące ważnych tematów w życiu każdego człowieka takich jak rodzina, przyjaźń, miłość, marzenia, rozterki, plany i wiele innych.

Autorzy dzielą się swoimi przemyśleniami na w/w tematy, relacjonują wydarzenia, w których brali udział, tworzą krótkie formy wierszowane często zilustrowane plastycznie.  Powstałe prace zamieszczane są również w szkolnej gazetce,, Notesik”.

Zajęcia powstały z myślą o budowaniu pozytywnej samooceny autorów poprzez możliwość zaistnienia, zaprezentowania swoich talentów, doskonaleniu ich umiejętności wypowiadania się na różne tematy, wzbogacaniu zasobu słownictwa, rozwijaniu wyobraźni.

  Ewa Malinowska

 

Radiowęzeł

Radiowęzeł

Od roku 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym funkcjonuje radiowęzeł. Zestawy radiowęzłowe zostały zainstalowane na korytarzach oraz w salach lekcyjnych zarówno w budynku  przy ulicy Kościelnej jak i Topolowej.
Radiowęzeł szkolny spełnia funkcję zarówno informacyjną, rozrywkową jak i dydaktyczną. Poprzez  radiowęzeł nadawane są audycje cykliczne i okazjonalne, przekazywane są ogłoszenia bieżące. Pracując z mikrofonem oraz przygotowując się oraz występując w audycjach radiowych dzieci i młodzież naszego ośrodka mają możliwość zaprezentowania postępów w zakresie artykulacji oraz dykcji, wspomagać umiejętność czytania, przełamywać lęk przed wystąpieniami publicznymi. 


Radiowęzeł Topolowa - do tej pory odbyły się liczne audycje m.in.:
1. Cykl audycji patriotycznych związanych m.in. z 11 listopada, Świętem Konstytucji
3 maja - mających na celu wychowanie do wartości, budzenie uczuć
patriotycznych
2. Audycja: Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych
3. Audycja Mikołajkowa Niespodzianka
4. Audycja na pierwszy dzień wiosny 21 - go marca
5.  Hity Lat 70, 80, 90 tych – cyklicznie
6. Audycja Wielkanocna

Audycje przewidziane na rok 2022/23: 
Projekt 4 pory roku w wierszu i piosence:
1. Jesień w wierszu i piosence
2. Zima w wierszu i piosence
3. Wiosna w wierszu i piosence
4. Lato w wierszu i piosence

Radiowęzeł Kościelna – audycje:
Cyklicznie nadawane są słuchowiska związane z porami roku: „Wiosna w wierszu, parku i muzyce”, „Lato w wierszu, parku i muzyce”, „Jesień w wierszu parku i muzyce”, „Zima w wierszu parku i muzyce”.
Ponadto audycje związane ze świętami:
1. „Dzień Zwycięstwa”,
2. „Dzień Edukacji Narodowej”,
3. „Z kart historii – Konstytucja 3-go maja 1791”,
4. „Międzynarodowy Dzień Zmarłych”,
5. „Poetyckie Zaduszki”,
6. „Międzynarodowy Dzień Kobiet”,
7. „Dzień Chłopca”,

8. „Walentynkowa biesiada”,
9. „Dawne europejskie zwyczaje i obrzędy dnia zadusznego”,
10. „Połamańce językowe”,
11. „Wierszyki łamiące języki”,
12. „W rytmie karnawału – koncert ulubionych przebojów”,
13. „Międzynarodowy Dzień Muzyki Country”,
14. „Międzynarodowy Dzień Bluesa”,
15. „Cztery pory roku w przyrodzie i ogrodzie”,
16. „Czytanie bajek-wywiady z uczniami o bajkach”,
17. „Szkoła z witaminą”,
18. „Symbole wiosny”,
19. „Konkurs czytania na antenie”,
20. „Sport i rekreacja w regionie” i wiele innych.

Prowadzący audycje: Katarzyna Przybyła, Marzena Szczerbal – Topolowa, Dominika Czajkowska – Ziobrowska, Wiesława Lipiec – Kościelna - wraz z uczniami

 

 

 

 

Jeśli chcesz, odwiedź stronę, czytaj lub pobierz:

Szkolna Biblioteka Internetowa - www.wolnelektury.pl

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej - www.literat.ug.edu.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych - www.fbc.pionier.net.pl

Otwórz Książkę - www.otworzksiazke.pl

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - www.wbc.poznan.pl

Literatura Staropolska - www.staropolska.pl

Europeana - www.europeana.eu

Projekt Gutenberg - www.gutenberg.org

Literatura.net - www.literatura.net.pl

Internetowa Encyklopedia PWN - www.encyklopedia.pwn.pl

Serwis Hamlet - www.hamlet.edu.pl

Czasopisma - www.egazety.pl

Biblionetka - www.biblionetka.pl

Cyfrowa Szafa - www.cyfrowaszafa.pl

Ibuk - www.ibuk.pl

Lubimy Czytać - www.lubimyczytac.pl

Czytamy Słuchając - www.czytamysluchajac.pl

Czytelnia Onet - www.kultura.onet.pl

Darmowe e-booki:

www.woblink.com

www.legimi.pl

www.ebooks43.pl

www.tylkodarmoweebooki.cba.pl

Portal Księgarski - www.ksiazka.net.pl

Internetowe Imperium Książki - www.iik.pl

Wirtualny Wszechświat - www.wiw.pl

Kulturalna Polska - www.klp.pl

Wydawnictwo Szkolne PWN - www.wszpwn.com.pl

Oficyna Wydawnicza Impuls - www.impulsoficyna.com.pl

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - www.wsip.pl

Rynek Książki - www.rynek-ksiazki.pl