W ramach kompleksowej rehabilitacji prowadzonej w naszym Ośrodku raz w tygodniu odbywają się wyjazdy na zajęcia hipoterapii do zaprzyjaźnionej stajni.

Hipoterapia jest ukierunkowanym działaniem terapeutycznym  służącym poprawie funkcjonowania w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej  i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanych instruktorów hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza i we współpracy z rehabilitantami z naszego Ośrodka.

Oddziaływanie hipoterapii:

  1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego, torowanie prawidłowego wzorca chodu, poprawa koordynacji, zdolności motorycznych, poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała, stymulacja czucia.
  2. Sfera emocjonalna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego, zwiększenie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
  3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych, poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej, stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy, nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
  4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych, odpowiedzialności.

Natomiast gdy pogoda pozwala, dzieci również spacerują po okolicy lub szaleją na placu zabaw.