Spis treści

 INFORMACJA O DYSTRYBUTORZE

 

Agent ubezpieczeniowy

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA WĄGIEL SPÓŁKA JAWNA

Firma agenta ubezpieczeniowego

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA WĄGIEL SPÓŁKA JAWNA

 

Adres siedziby agenta ubezpieczeniowego

WŁADYSŁAWÓW, ZYGMUNTOWSKA 6/-, 62-710 WŁADYSŁAWÓW

 

Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

11218565/A

 

Sposób prowadzenia wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa

 

Informacje o agencie ubezpieczeniowym dostępne są pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml

Na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz

·    Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, a Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Infolinia dla klientów 801 102 102

Poza zakładami ubezpieczeń wymienionymi powyżej agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń

Charakter wynagrodzenia

Wynagrodzenie agenta ubezpieczeniowego w związku z proponowaną umową ubezpieczenia ma charakter prowizyjny

 

Możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Reklamację, skargę lub zażalenie składa się w każdej jednostce PZU SA/PZU Życie SA obsługującej
 2. Reklamacja, skarga lub zażalenie mogą być złożone w formie:
  • pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;
  • ustnej – telefonicznie, na przykład dzwoniąc pod numer infolinii 801-102-102, albo osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce, o której mowa w 1;
  • elektronicznej – wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub wypełniając formularz na pzu.pl.
 3. PZU SA/PZU Życie SA rozpatruje reklamację, skargę lub zażalenie i udziela na nie odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem 4.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w

terminie, o którym mowa w ust. 3, PZU SA/PZU Życie SA przekazuje osobie, która złożyła reklamację, skargę lub zażalenie informację, w której:

 • wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
 • wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 • określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia.
 1. Odpowiedź PZU SA/PZU Życie SA na reklamację, skargę lub zażalenie zostanie dostarczona osobie, która je złożyła, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z tym że odpowiedź można dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek osoby, która złożyła tę reklamację, skargę lub zażalenie.
 2. Osobie fizycznej, która złożyła reklamację przysługuje prawo wniesienia do Rzecznika Finansowego wniosku dotyczącego:
  • nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji;
  • niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą tej osoby w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne PZU SA, które są właściwe ze względu na przedmiot
 4. Reklamacje uregulowane są w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń.
 5. PZU SA/PZU Życie SA przewiduje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
 6. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA/

/PZU Życie SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

 1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z PZU SA to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obszar działania

Polska

 

PZUŻ 8247/1/PZU SA 9999/1

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 30211, N IP 527-020-60-56,

kapitał zakładowy: 295 000 000,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,

kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00 -133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)