Przetwarzanie danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. Janusza Korczaka w Mosinie

Szanowni Państwo,

"25 maja  2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. 2019 poz. 1781".  Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO).

Co RODO oznacza?

·        Pani/Pana dane osobowe będą jeszcze lepiej chronione.

·        Zwiększa się wpływ na to jak dane są przetwarzane.

Kto jest administratorem  danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina, REGON: 639746160, NIP: 777-25-48-612.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji na temat  danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosinalub za pomocą poczty e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jak dbamy o bezpieczeństwo  danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

"W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Natalia Wielowiejska pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 783 479 791 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.".

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dotyczą a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

·        żądania od Administratora dostępu do  danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego oraz otrzymania ich kopii,

·        żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,

·        żądania od Administratora usunięcia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·        żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,

·        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,

·        przenoszenia danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego,

·        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego narusza przepisy RODO.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

·        wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

·        przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

·        przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana dziecka/podopiecznego  lub innej osoby fizycznej;

·        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

·        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

·        przyjęcia dziecka do szkoły,

·        realizacji zadań oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych,

·        zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole,

·        umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,

·        realizacji działań promocyjnych szkoły.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego udostępniamy tylko podmiotom, które ich potrzebują, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość naszej usługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy ze Szkołą/Ośrodkiem i wyłącznie z polecenia Szkoły/Ośrodka. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym tych danych na użytek własny. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są zasady przekazywania danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego poza EOG?

Dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy dane osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

Nie będziemy przechowywali danych osobowych Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. Będą one przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego?

W oparciu o dane osobowe Pani/Pana i/lub dziecka/podopiecznego nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich automatycznego profilowania.

Monitoring wizyjny

Na terenie Ośrodka Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Klauzula informacyjna znajduje się również na stronie internetowej soswmosina.powiat.poznan.pl. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Ośrodka, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e. RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 14 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Z poważaniem

Bożena Mazur

Dyrektor Szkoły