EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY    

Termin główny:

 1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania wydłużenie do 135 minut

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  - do 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  - 8 lipca  2022 r.

Życzymy

Informacje dodatkowe:

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  - do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniowie, którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (pkt. 7.5  -  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022)

 Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 - z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

- przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. U. z 2019 r. poz. 1148)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. U. z 2021 r. poz. 1915)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (U. 2020 poz. 1361)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.

 

                                              Dyrektor SOSW im Janusza Korczaka w Mosinie Bożena Mazur